Çalışan Aydınlatma Metni

Değerli Çalışanlarımız,

Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Veri güvenliğini kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel veri güvenliği hakkında açıklama yapmak isteriz.

Şirketimiz ile ilgili kişisel veri güvenliği genel kurallarımızı ve bilgi güvenliği politikamızı değerli tüm muhataplarımızla web sayfamız üzerinden paylaşmış bulunuyoruz. Gerekli hallerde güncelleyip tekrar sizlere duyuracağız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aydınlatma Metninin Amacı ve Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. çalışanları için kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10.

maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenecektir. Şirketimiz için aydınlatma yükümlülüğümüzü KVKK Komitesi koordinasyonunda, internet sayfamız üzerinden, duyuru panolarımızdan, yapabileceğiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum yeriniz, doğum tarihi gibi kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, e-posta adresi, telefon, icra nafaka bilgisi (varsa), askerlik durum bilgisi (varsa), sürücü belgesi, diploma, SGK bilgisi, hukuki bilgiler (varsa), adli sicil beyanı, işlem güvenliği bilgisi, banka hesabı finansal bilgiler, fotoğraf ve video gibi görsel işitsel veriler, özgeçmiş, mesleki deneyim bilgisi, eğitim bilgisi, lokasyon bilgisi

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, İnsan kanynakları iş ve işlemleri yapabilmek, taleplerinizin alınabilmesi, hizmet süreçlerimizin iyileştirilmesi için matbu ve dijital ortamlar üzerinden kişisel verilerinizi işliyoruz. İş amacıyla kısıtlı olmak üzere kişisel verileriniz kısıtlı ve ölçülü olmak üzere yetkili bayi ve çözüm ortağı olduğumuz markalara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, bize hizmet veren kurumların kurumumuz adına iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla kısıtlı olmak üzere bazı kişisel verileriniz iş yaptığımız firmalara, kurumlara yasalara uygun olarak aktarılabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
 1. Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; kurumumuzun ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişimin sağlanması,
 2. Kurumumuz iş sağlığı ve güvenliğini  çalışmalarının yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi: Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,
 3. Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 4. Kurumumuz ile yapılan iş sözleşmelerinde yer alan amaçlar doğrultusunda, performans yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi, işletilmesi,
 5. Kurumumuz ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,
 6. Gerekli hallerde yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,
 7. Özlük hakları dosyalarınızın oluşturulması,
 8. Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,
 9. Kurumumuz içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,
 10. Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, sosyal medya paylaşımlarının yapılabilmesi,
 11.  
    

  İcra ve nafaka iş ve işlemlerinin yürütebilmesi,
 12. Maaş ve ücret artışlarının çalışana lehine değerlendirilebilmesi için çocuk sayısının öğrenilmesi,
 13. Yıllık izin, evlilik izni, doğum izni gibi izin süreçlerinin yürütülebilmesi,
 14. Sabıka kaydının sadece beyan edilmesi (sabıka var/sabıkası yok şeklinde sözel olarak beyan talep edilir. Sabıka Kaydı Beyan Belgesi özlük dosyasında bulunmaz)
 15. Çalışanların maaş, fazla mesai, avans gibi ücretlerinin maaş hesaplarına yatırılması için kişilerin hesap bilgilerinin alınması,
 16. Yan haklar ve yasal yükümlülükler gereği engelli çalışanların engelli raporlarının işyeri hekimine ibraz edilmesi,
 17. Çalışanların bodrolarının işlenip bir kopyasının çalışanlara verilmesi,
 18. Görev tanımları, oryantasyon gibi iş ve işlemlerin yapılabilmesi,
 19. Fiziki güvenliğin sağlanabilmesi,
 20. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 21. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 22. Çalışan memnuniyetine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanlara eğitim verilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 23. Veri sorumlusunun meşru menfaati gereği,
 24. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimleri, şikayetlerin takip edilebilmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı ilgili kişilerin izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. İş amacıyla kısıtlı olmak üzere kişisel verileriniz yetkili bayi ve çözüm ortağı olduğumuz firmalara aktarılmaktadır.

Kişisel veriler veya bazı özel nitelikli kişisel veriler iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sosyal güvenlik kurumları ile, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak kişisel verileriniz paylaşılmakta ve bazı hallerde yasal çerçeve içinde bazı verileriniz aktarılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Tüm bu çalışmalarımızın hedefi bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartları uyum sağlayabilmektir.

 
  


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, kameralar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği,

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik 

Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz 

 1. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 2. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 3. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
 4. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 5. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 6. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Sizlerin Hakları 6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6.  
 
  

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizi saklama ve imha süreleri ve imha yöntemleri Şirketimizde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Muhafazasına gerek kalmayan veriler, bilgiler, dokümanlar ilgili iç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilir. Kişisel veriler; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

Türk Ceza Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu,   İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. İmha işlemleri kağıt geri dönüşümü, kırpma, elektronik cihazları tahrip, dijital verileri ile güvenli bir şekilde silinerek yapılmaktadır.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler  tarafından https://www.karyabt.com/kvkkgdpr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek  30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

 

Kabul etmeme ve iptal hakkının kullanılması hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma

Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi

Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir. Kurumumuz bu aydınlatma metnini istediği zaman güncelleyip, değiştirip, ekleme çıkarma yapabilecektir bu güncelleme buradan veya farklı mecralardan sizlere duyurabilecektir.


Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. KVKK/GDPR mevzuatları gereği olarak veri minimizasyonu ilkesi gereği, şirketimiz iş öncesi/esnasında/sırası/sonrasında iş yapabileceği minimum kişisel veriyi işleme presine sahiptir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:38/7 Şişli – İstanbul

Mersis No: 0526065715300011 kvkk@karyabt.com

 

 

KaryaBT

İletişim

Adres: Esentepe Mah.
Kore Şehitleri Cad. No:38/7
Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 217 35 35

Fax: +90 212 283 10 11

info@karyabt.com

Copyright © 2023 Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. | Sitede yayınlanan yazılı ve görsel meteryalin tüm hakları saklıdır.